Cassabella Hotel

356 Trần Phú, Phường 5, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: +84 0643 56 16 16 / 0643 56 19 19

090 744 46 61

Email: cb@cassabellahotel.com